Lån

Lavrisikolån

Lån gis på konkurransedyktige, markedsmessige betingelser med lang nedbetalingstid og vilkårene tilpasses bedriftens behov.

Lavrisikolån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet omfatter også store bedrifter.

Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig lånefinansiering av anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter.

Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerheter hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon.

Normalt kan Innovasjon Norge finansiere 50 % av et definert kapitalbehov, men dette kan variere fra sak til sak.

Lavrisikolån er et godt supplement til lån i private finansieringsinstitusjoner. Et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge betyr økte kreditter for bedriften ved at partene i samarbeid har mulighet til å strekke seg litt lenger.

Innovasjonslån

Innovasjonslån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål.

Innovasjonslån kan benyttes til toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke har eller bare delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet.

Dette kan dreie seg om etablering, videreutvikling eller omstilling med hovedfokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering.

I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr.

Innovasjon Norge kan maksimalt finansiere inntil 50 % av kapitalbehovet.

Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med lavrisikolån eller også som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank.