Garantier

Garantier kan gis til gründere og vekstbedrifter som har problemer med å skaffe seg driftskreditt hos sin bankforbindelse på grunn av manglende pantesikkerhet eller stor risiko knyttet til økonomisk utvikling i fremtiden. En garanti fra Innovasjon Norge skal bidra til å bedre finansieringsmulighetene for bedrifter som er i en slik situasjon.

Garanti kan gis til bedrifter over hele landet, og det er i prinsippet ingen bransje eller næringsmessige begrensninger. Garantier er i praksis en sidesikkerhet som stilles overfor

En garanti fra Innovasjon Norge kan gi gründere og vekstbedrifter lettere tilgang til driftskreditter i lokale banker. I normale tider ivaretas driftsfinansiering vanligvis av det private kredittmarked med sikkerhet i varelager og kundefordringer. Det finnes dog mange prosjekter som er i en tidlig fase med et stort vekstpotensial og stor risiko, hvor det er grunner til å dele på finansieringen og risikoen med eierne og bedriftens bankforbindelse.

Gjennom et slikt samarbeid og risikodeling vil våre garantier ofte være utløsende for å få på plass en god finansieringsløsning for bedriften det gjelder.

Innovasjon Norges stiller simple tapsgarantier overfor långivende bank.

Normalt garanteres det for inntil 50 % av eventuelt tap. En simpel tapsgaranti på 50 % innebærer at Innovasjon Norge og långiver deler tapet på kreditten likt etter at alle andre eventuelle sikkerheter er realisert.

En garanti har normalt en varighet på 3 år, og det betales normalt en årlig provisjon på minimum 1 % av garantiansvaret.

Pilotordning: Vekstgaranti for norske banker:

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge.

Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift.

Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen. 

Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.